MIE: Projektet në Durrës dhe Porto Romano do të zbatohen njëkohësisht, kostot në shqyrtim

Këshilli Kombëtar i Territorit, me Vendimin nr.1, datë 14.10.2020, “Për miratimin e Planit Kombëtar Sektorial të Transportit Detar dhe infrastrukturës portuale” ngarkoi Autoritetet Portuale, që të marrin masat e nevojshme për sigurimin e ekspertizës më të mirë kombëtare apo ndërkombëtare, lidhur me hartimin e planeve të përdorimit dhe administrimit të hapësirave portuale.

Më konkretisht, vendimi e ngarkoi Autoritetin Portual Durrës që të merrte masat për hartimin e dokumenteve tekniko-ligjore që do ta orientojnë Autoritetin Portual për zhvillimin e operacioneve portuale, shërbimeve dhe investimeve në infrastrukturën detare dhe tokësore të terminaleve përkatëse, në përputhje me zonat e përcaktuara në Planin Kombëtar Sektorial të Transportit Detar dhe Infrastrukturës Portuale (Porto Romano dhe Durrës).

Në përputhje me vendimin e KKT-së dhe me parashikimet e “Planit Kombëtar Sektorial të Transportit Detar dhe Infrastrukturës Portuale”, për zhvillimin e infrastrukturave portuale në Durrës dhe Porto Romano, Autoriteti Portual Durrës (APD), siguroi konsulencën e nevojshme kombëtare dhe ndërkombëtare për hartimin e “Masterplanit strategjik Durrës – Porto Romano 2030”, në bashkëpunim me Forcën Detare (Shërbimi Hidrografik Kombëtar), Institutin e Transportit, Administratën Detare (në cilësinë e organit epror të Kapitenerisë së Porteve dhe Autoritetit Shtetëror të Sigurisë Portuale), si dhe me agjencitë ligjzbatuese që ushtrojnë funksione në facilitetet portuale (Polici Kufitare dhe Dogana).

Masterplani Strategjik, bazuar dhe në eksperiencat e ngjashme në disa vende të Bashkimit Europian, në zonën e Mesdheut Perëndimor, Europës Hanseatike dhe Detit Baltik, ka parashikuar një plan zhvillimor të dyfishtë:

– Nga njëra anë, ndërtimin, përmirësimin dhe zgjerimin e infrastrukturës portuale të Autoritetit Portual Durrës në Porto Romano, ku do të transferohen progresivisht aktivitetet e transportit detar të mallrave,

– Dhe nga ana tjetër, ridimensionimin progresiv të facilitetit aktual të Portit të Durrësit, në funksionet e një marine turistike dhe hapësire urbane me shërbime elitare për turizmin dhe pasagjerët.

Etapa e parë e parashikuar nga Masterplani Strategjik, më konkretisht “Studimi i Fizibilitetit për Ndërtimin, Përmirësimin dhe Zgjerimin e Infrastrukturës Portuale në Porto Romano” është miratuar me vendim nr.1, datë 26.02.2021 të Këshillit Drejtues të APD-së, vendim me të cilin është njohur Bashkia e Durrësit dhe Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit.

Në zbatim të këtij studimi fizibiliteti, dhe në ndjekje të detyrave të ngarkuara në Vendimin nr.1, të KKT, datë 14.10.2020, Autoriteti Portual Durrës ka hapur garën për shërbimin e konsulencës “Hartimi i Projektit të detajuar teknik (Detailed Design) të Portit të ri tregtar të integruar të Durrësit në Porto Romano”, në përfundim të së cilës ka nënshkruar Kontratën Nr.4314 Prot., datë 24.12.2021 me bashkimin e operatorëve ekonomikë të drejtuar nga kompania holandeze HASKONINGDHV NEDERLAND, një kompani lider në nivel europian dhe ndërkombëtar në fushën e projektimit të infrastrukturave portuale.