Nisin shpronësimet për pronarët e prekur nga ndërtimi i nyjeve të Milotit – Rreth 17 milion lekë vlera e përfituesve

Agjencia Shtetërore për Shpronësimin ka shpallur kërkesën për shpronësim për interes publik të pronarëve të pasurive, pronë private, që preken nga ndërtimi i segmentit rrugor “Përfundimi i punimeve të mbetura dhe plotësimi me rrugë dytësore, nyja e Milotit”. Subjekti kërkues i këtij projekti është Autoriteti Rrugor Shqiptar.

Personat e prekur nga ky shpronësim, për interes publik, për pasuritë e paluajtshme, pronë private, do të kompensohen sipas vlerësimit paraprak të llogaritur si më poshtë:

  1. Për pasuritë e llojit “truall” dhe “arë”, vlerësimi është kryer bazuar në vendimin nr. 89, datë 3.2.2016, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”.
  2. Për pasuritë e llojit “ndërtesë me funksion banimi dhe jo banimi”, vlerësimi është kryer sipas VKM-së nr. 138, datë 23.3.2000, “Për kriteret teknike të vlerësimit dhe të përllogaritjes së masës së shpërblimit të pasurive që shpronësohen, të pasurive që zhvlerësohen dhe të të drejtave të personave të tretë, për interes publik”, të ndryshuar.

Vlera totale paraprake e shpronësimit është 16,939,135.50 (gjashtëmbëdhjetë milionë e nëntëqind e tridhjetë e nëntë mijë e njëqind e tridhjetë e pesë pikë pesëdhjetë) lekë.