Projektligji, politika nxitëse për kultivimin e bimëve energjetike

Pas gati 4 vitesh, nga depozitimi i projektligjit, “Për prodhimin, transportimin dhe tregtimin e biokarburanteve”, që u “harrua” në sirtaret e Kuvendit, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka nxjerrë për konsultim publik një ligj tërësisht të ri. Drafti, përveçse përcakton objektivat në drejtim të përdorimit të biokarburanteve, i jep përprësi edhe politikave nxitëse për kultivimin e bimëve energjetike, që shërbejnë për prodhimin e biokarburanteve.

Sipas relacionit shoqërues, ligji ka qëllim promovimin e kontributit në përmbushjen e angazhimeve për emisionet e gazeve që vijnë nga konsumi i hidrokarbureve në këtë sektor, duke qenë se transporti është kontribuesi më i madh i CO2 dhe në përmasat e vendit, ndikon në ndryshimet klimatike. Më konkretisht, drafti parashikon që sasia minimale vjetore në treg e biokarburanteve dhe e lëndëve të tjera djegëse, të rinovueshme, për transport, duhet të jetë jo më pak se 5 për qind të sasisë të konsumuar në sektorin e transportit në vitin 2024.

Nga viti 2025 e në vazhdim, kjo sasi do të jetë jo më pak se 10%. Po ashtu, sipas relacionit, qëllimi i ligjit është të krijohen politika nxitëse për kultivimin të bimëve energjetike ne Shqipëri, për të mbrojtur mjedisin nëpërmjet respektimit të kritereve të qëndrueshmërisë për prodhimin e biokarburanteve, biolëngjeve dhe biogazeve.

Sipas ekspertëve, ndër speciet bimore që mund të përdoren për prodhimin e biokarburanteve janë: Soja, misri, kallami i sheqerit, luledielli, eukalipti, palmat, etj. Dhënia e subvencioneve për kultivimin e bimëve energjetike, ishte një nga kërkesat e Shoqatës së Hidorkarbureve gjatë diskutimeve të ligjit të mëparshëm në komisionet paralamentare, si një masë që do sillte reduktimin e çmimit dhe stimulimin e konsumit.