2021, sektori bankar arriti një fitim rekord prej 19 miliardë lekësh

Sektori bankar shënoi fitimin më të lartë historik gjatë vitit 2021. Sipas të dhënave paraprake të publikuara nga Shoqata Shqiptare e Bankave, fitimi i përbashkët i bankave tregtare me Standardet Ndërkombëtare të Raportimit Financiar (IFRS) arriti në 19 miliardë lekë, më i larti i regjistruar ndonjëherë.

Nga dymbëdhjetë banka tregtare aktive, njëmbëdhjetë e mbyllën vitin financiar me fitim. Rritja e fitimeve të sektorit bankar reflekton një ecuri përgjithësisht pozitive të aktivitetit, të karakterizuar nga një zgjerim i aktiveve dhe sidomos i portofolit të kredisë dhe një përmirësim i mëtejshëm i cilësisë së aktiveve.

Portofoli neto i kredisë (gjithnjë me standardet IFRS) arriti në pothuajse 648 miliardë lekë, me një rritje vjetore prej 12%. Ndërsa raporti i kredive me probleme (i vlerësuar sipas standardeve të Bankës së Shqipërisë) në fund të vitit të kaluar ra në 5.65%, niveli më i ulët në trembëdhjetë vitet e fundit.