Cilat shtete lejojnë studentët nga vendet jo anëtare të BE të punojnë gjatë studimit

Lajmi i mirë është se pothuajse të gjitha vendet evropiane i lejojnë studentët të punojnë gjatë studimeve. Megjithatë, kufizimi kryesor që zbatohet për studentët jashtë BE-së është numri i orëve të lejuara për të punuar. Sipas faqes së internetit të Komisionit Evropian, studentët lejohen të punojnë deri në 20 orë në javë ose katër orë në ditë gjatë semestrit

Në varësi të vendit të banimit, rregullat mund të ndryshojnë.

Siç tregon i një studim, janë rreth gjashtë milionë studentë që shkuan jashtë vendit për të ndjekur karrierën e tyre akademike, me disa prej tyre që kërkojnë gjithashtu një punë për të mbështetur veten financiarisht.

Austria

Studentët nga vendet e treta që kanë një leje të vlefshme studimi lejohen të punojnë me kohë të pjesshme në vend, pa pasur nevojë të aplikojnë për leje pune.

Belgjika

Studentët në Belgjikë lejohen të punojnë deri në 20 orë në javë, me kusht që të regjistrohen në një institucion të arsimit të lartë në Federatën Ëallonia-Bruksel. Gjatë pushimeve shkollore, si Krishtlindjet, pushimet pranverore dhe tre muajt e verës, nuk ka kufizime në numrin e orëve të punës që mund të punojnë studentët.

Megjithatë, gjatë vitit akademik, studentët nuk duhet të punojnë më shumë se 20 orë.

Bullgaria

Studentët jashtë BE-së në Bullgari mund të punojnë deri në 20 orë në javë si gjatë vitit akademik ashtu edhe gjatë pushimeve shkollore, ndërsa pas diplomimit, studentët që duan të qëndrojnë në Bullgari duhet të aplikojnë për leje pune.

Kroacia

Për sa kohë që studentët janë të regjistruar në një program të arsimit të lartë me kohë të plotë në Kroaci, ata janë në gjendje të punojnë me kohë të pjesshme derisa janë me leje studimi. Ashtu si Sllovenia, Kroacia përdor një qendër shërbimi studentor të caktuar për punësimin e studentëve në vend.

Qipro

Autoritetet qipriote kanë rregulluar së fundmi legjislacionin që lejon studentët ndërkombëtarë në vend të punojnë.

Për t’u kualifikuar për punë, studentët duhet të pajisen me leje studentore nga Autoritetet e Emigracionit, si dhe të nënshkruajnë një kontratë pune me një punëdhënës duke e paraqitur atë për miratim në Zyrën e Punësimit të Qarkut.

Republika Çeke

Vendi lejon punën gjatë studimeve vetëm nëse studenti është deri në moshën 26 vjeç.

Përveç kësaj, studenti duhet të regjistrohet në një program diplome të akredituar nga Ministria e Arsimit për t’u kualifikuar për të punuar. Ata që kanë mbaruar një institucion të arsimit të lartë çek dhe dëshirojnë të qëndrojnë në vend për qëllime pune duhet të aplikojnë për një leje pune.

 Danimarka

Ashtu si shtetet e tjera anëtare, studentët në Danimarkë mund të kenë një punë me kohë të pjesshme, duke treguar se ata mund të punojnë 20 orë në javë, si dhe me kohë të plotë gjatë tre muajve të verës.

Studentët ndërkombëtarë që janë diplomuar nga universitetet daneze mund të aplikojnë ose për një leje pune ose një kartë themelimi.

Estonia

Vendi baltik ka disa nga kushtet më të mira për studentët ndërkombëtarë që duan të punojnë, pasi nuk ka orë kufizuese për studentët për sa kohë që ata ndjekin karriera akademike dhe puna nuk i pengon studimet e tyre.

Për më tepër, studentët jashtë BE-së mund të qëndrojnë në Estoni edhe për nëntë muaj të tjerë pas diplomimit, gjë që u mundëson atyre të kërkojnë një punë ndërkohë dhe të aplikojnë për një leje pune.

Finlanda

Vendi ka një kufi maksimal prej 30 orësh pune në javë për studentët që janë të gatshëm të punojnë ndërkohë që studiojnë. Ky numër mund të tejkalohet në disa javë, për sa kohë që orët mesatare të punës nuk janë më shumë se 30 orë në javë në fund të vitit.

Franca

Studentët që sjanë nga vendet anëtare të BE-së në Francë lejohen të punojnë sipas kërkesave të mëposhtme:

Nëse ata tregojnë dëshmi se janë regjistruar në një institucion arsimor

Nëse ata zënë pozicione të punësimit të studentëve në institucionet arsimore si pritja e studentëve, mbështetja e studentëve me aftësi të kufizuara si dhe asistenca kompjuterike

Nëse ata nuk e kalojnë kufirin prej 964 orësh në vit ose 60 për qind të punësimit me kohë të plotë për një vit

Gjermania

Studentët ndërkombëtarë që planifikojnë të punojnë në Gjermani duhet të gjejnë një punë me kohë të plotë për 120 ditë ose një punë me kohë të pjesshme për 240 ditë, pasi atyre u lejohet të punojnë vetëm 120, duke përjashtuar vetëpunësimin.

Studentët nuk kanë nevojë për autorizim nga Agjencia e Punësimit nëse synojnë të respektojnë numrin e orëve të lejuara të punës.

Greqia

Rregullat nuk janë të ndryshme për studentët që dëshirojnë të punojnë në Greqi. Vendi i lejon studentët të punojnë 20 orë në javë gjatë semestrit dhe deri në 40 orë, që do të thotë një orar me kohë të plotë gjatë pushimeve.

Hungaria

Studentët me leje qëndrimi për qëllime studimi lejohen të punojnë 24 orë në javë gjatë periudhës së studimit, ose rreth 90 ditë ose 66 ditë pune gjatë pushimeve verore ose pushimeve të tjera.

Irlanda

Studentët mund të punojnë në Irlandë ndërsa ndjekin karrierën e tyre akademike, por në kushte të caktuara. Studentët evropianë mund të punojnë lirisht në vend, ndërsa studentët nga vendet e treta lejohen të punojnë vetëm nëse kursi i tyre zgjat të paktën një vit akademik.

Pas skadimit të vizës studentore, studentët duhet të dorëzojnë aplikime të veçanta për të kërkuar punësim pas diplomimit.

Italia

Kushtet kryesore për studentët që punojnë në Itali janë të jenë vetëm punonjës, që do të thotë se nuk lejohen të fillojnë biznesin e tyre apo të vetëpunësohen. Përveç kësaj, ato nuk duhet të kalojnë 1040 orë në vit, potencialisht me 20 orë në javë për 12 muaj.

Letonia

Letonia i lejon studentët e huaj të punojnë me kohë të pjesshme pa pasur nevojë të aplikojnë për një leje pune me vizë studentore. Megjithatë, studentët ndërkombëtarë janë të kufizuar të punojnë më shumë se 20 orë në javë gjatë studimeve të tyre dhe 40 orë në javë gjatë pushimeve të semestrave.

Lituania

Studentët ndërkombëtarë kanë të drejtë të punojnë me kohë të plotë në Lituani, që do të thotë deri në 40 orë në javë.

Luksemburgu

Kushtet për të punuar si student në vendin më të lartë të GDP për frymë të Evropës përfshijnë si më poshtë:

-duhet të jetë nga 15 deri në 26 vjeç

-duhet të regjistrohet në një shkollë ose universitet në Luksemburg ose jashtë saj dhe duhet të jetë student me kohë të plotë

-regjistrimi shkollor i të cilit përfundoi më pak se katër muaj më parë

Studentët mund të punësohen maksimumi për dy muaj ose 346 orë gjatë vitit akademik dhe punëdhënësi duhet të lidhë një kontratë pune për marrjen në punë të studentit gjatë pushimeve shkollore.

Malta

Shtetasit e vendeve të treta me vizë studentore në Maltë lejohen të punojnë deri në 20 orë në javë.

Studentët duhet ta gjejnë vetë punën dhe ka një tarifë që aplikohet nëse studenti punon me një agjenci. Për akomodimin, studentët duhet të tregojnë prova të marrëveshjes me qiradhënësin dhe duhet të sigurohen që opsioni i tyre i strehimit të jetë i licencuar nga Autoriteti i Turizmit të Maltës.

Holanda

Kërkohet një leje pune për studentët jashtë BE-së që të jenë në gjendje të punojnë gjatë kohës që ndjekin studimet e tyre në Holandë. Punëdhënësi mund të aplikojë për një leje pune përpara se të punësojë një student jo-BE, një procedurë e cila zgjat deri në pesë javë.

Kjo leje i lejon studentët të punojnë maksimumi 16 orë në javë ose me kohë të plotë në qershor, korrik dhe gusht kur ndodhin më pak aktivitete akademike.

Norvegjia

Studentët ndërkombëtarë në vendin nordik mund të punojnë deri në 20 orë në javë në vitin e parë të studimeve, me kusht që të kenë një vizë studentore. Megjithatë, rinovimi i një leje studimi nuk do të thotë që leja e punës me kohë të pjesshme rinovohet automatikisht.

Studentët jashtë BE-së që dëshirojnë të punojnë në Norvegji inkurajohen të mbajnë përparim të kënaqshëm në studimet e tyre si dhe të mësojnë norvegjeze.

Polonia

Për sa kohë që studentët jashtë BE-së janë të regjistruar në një institucion arsimor në Poloni, atyre u lejohet të punojnë 20 orë në javë gjatë studimeve, si dhe tre muaj punë me kohë të plotë gjatë pushimeve, duke treguar 40 orë në javë.

Portugalia

Studentët nga vendet e treta të regjistruar në institucionet e arsimit të lartë në Portugali, me përjashtim të atyre të regjistruar në një kurs të shkurtër deri në tre muaj, lejohen të punojnë 20 orë në javë gjatë semestrit dhe me kohë të plotë gjatë pushimeve me kusht që personi të ketë një vendbanim

Rumania

Studentët ndërkombëtarë në Rumani mund të punojnë deri në katër orë në ditë, që tregon 20 orë në javë.

Sllovakia

Studentët në institucionet e arsimit të lartë në Sllovaki lejohen të punojnë 20 orë në javë, ndërsa ata në shkollat ​​e mesme mund të punojnë gjysmën e kësaj kohe, dhjetë orë në javë.

Sllovenia

Sipas faqes zyrtare për studime në Slloveni, studentët mund të punojnë përmes ‘Student Ëork’, i cili është një instrument që u mundëson studentëve të gjejnë punë në vend. Ata mund të punojnë nëpërmjet një kontrate të quajtur formularë referimi, të cilat mund të gjenden në agjencitë e punësimit në të gjithë vendin, të njohura edhe si Shërbimet e Studentëve (SS).

Spanja

Studentët jashtë BE-së në Spanjë lejohen të punojnë vetëm me kohë të pjesshme sipas lejes së tyre për vizë studimi. Më konkretisht, studentët ndërkombëtarë lejohen të punojnë 20 orë në javë, që do të ishin katër orë në ditë, dhe të ardhurat nga kjo punë duhet të jenë plotësuese, duke treguar se studenti duhet të ketë mjete të tjera të mbështetjes financiare dhe nuk mund të mbështetet vetëm në pjesën e tyre.

Suedia

Studentët lejohen të punojnë në Suedi për sa orë të duan, për sa kohë që kanë një vizë studentore të vlefshme. Megjithatë, pritet që studentët që punojnë të shpenzojnë të paktën 40 orë në javë në studimet e tyre.

Përveç kësaj, punët me kohë të pjesshme nuk janë të mjaftueshme për të shërbyer si burimi kryesor i të ardhurave.

Zvicra

Studentët jashtë rajonit të BE/EFTA mund të fillojnë të punojnë gjashtë muaj pas fillimit të studimeve. Orari maksimal i lejuar për të punuar është 15 në javë gjatë studimeve.

Gjatë pushimeve të semestrave, studentët ndërkombëtarë lejohen të punojnë me kohë të plotë, me kusht që të raportojnë orët e tyre tek autoritetet përgjegjëse të imigracionit.