Cili qark kontribuon më shumë në ekonominë e Shqipërisë?

Produkti i Brendshëm Bruto është indikatori më i rëndësishëm që mat peshën që ka secili qark në ekonominë kombëtare. Referuar të dhënave të INSTAT, sipas rajoneve statistikore në nivel qarku, vlera më e lartë e PBB-së paraqitet në Qarkun Tiranë, me rreth 43 % të PBB-së gjithsej . Vlera më e ulët e PBB paraqitet në Qarkun Kukës, me afro 1,6% të PBB-së gjithsej.

Niveli më i lartë i PBB-së për frymë sipas rajoneve statistikore rezulton në Qarkun Tiranë, ndërsa niveli më i ulët, në qarkun Kukës.

Referuar strukturës së Vlerës së Shtuar Bruto sipas degëve të ekonomisë dhe sipas qarqeve, rezulton se  rajoni që ka kontributin më të madh në Vlerën e Shtuar Bruto është Qarku Tiranë me 42,9% ndaj totalit të VSHB-së. Rajoni që ka kontributin më të ulët është Qarku Kukës me 1,7% ndaj totalit të VSHB-së, më

Sa i takon financave publike janë analizuar bashkitë në bazë qarqesh lidhur me buxhetet e tyre respektive, ku rezulton se qarqet me buxhetin më të lartë janë: Qarku Tiranë, Durrës, Elbasan, Korçë dhe Shkodër, ndërsa qarqet me buxhetin më ulët e ka Qarku Berat ndjekur nga Qarku Kukës.

Nga ana tjetër, shpërndarja e investimeve evidenton qartë diferencat ndërmjet bashkive më të mëdha dhe atyre të vogla (duke pasur parasysh sipërfaqen dhe popullsinë). Bashkitë me buxhetin më të lartë për investime të kryera paraqiten: Bashkia Kamëz, Durrës, Shkodër, Fier dhe Vorë. Bashkitë me investimet më të ulëta të kryera paraqiten: Bashkia Libohovë, Tepelenë, Pustec, Poliçan dhe Fushë-Arrëz.

Sipas  të dhënave më të fundit të INSTAT rezulton se qarqet me investimet më të larta janë Qarku Durrës, Tiranë, Elbasan, Korçë, Fier dhe Vlorë. Ndërsa  nivelin më të ulët e ka Qarku Berat ndjekur nga qarku Shkodër.

Produkti i Brendshëm Bruto në % ndaj totalit

 • Tiranë  43 %
 • Kukës  1.6 %

Vlera e Shtuar Bruto në % ndaj totalit

 • Tiranë 42.9 %
 • Kukës  1.7 %

Buxhetet sipas qarqeve

Qarqet me buxhetin më të lartë

 • Qarku Tiranë
 • Qarku Durrës
 • Qarku Elbasan
 • Qarku Korçë
 • Qarku Shkodër

Qarqet me buxhetin më të ulët

 • Qarku Berat
 • Qarku Kukës

Shpenzimet për investime sipas bashkive

Bashkitë me buxhetin më të lartë për investime

 • Bashkia Kamëz
 • Bashkia Durrës
 • Bashkia Shkodër
 • Bashkia Fier
 • Bashkia Vorë

Bashkitë me buxhetin më të ulët për investime

 • Bashkia Libohovë
 • Bashkia Tepelenë
 • Bashkia Pustec
 • Bashkia Poliçan
 • Bashkia Fushë-Arrëz

Investimet sipas qarqeve

Qarqet me investimet më të larta

 • Qarku Durrës
 • Qarku Tiranë
 • Qarku Elbasan
 • Qarku Korçë
 • Qarku Fier
 • Qarku Vlorë

Qarqet me investimet më të ulëta

 • Qarku Berat
 • Qarku Shkodër