Ja cila është arsyeja pse organizata juaj po performon dobët

Gjatë dy dekadave të fundit, koha që menaxherët dhe punonjësit shpenzojnë në aktivitete bashkëpunuese është rritur me 50% ose më shumë. Por, mos e ngatërroni këtë rritje të bashkëpunimit me një bashkëpunim të shëndetshëm, kjo është shumë larg realitetit. Pjesa më e madhe e bashkëpunimit që ndodh sot në organizata është joefikase dhe jofunksionale. Në fakt, 20% deri në 35% e bashkëpunimeve me vlerë të shtuar vijnë nga vetëm 3 deri në 5% e punonjësve tuaj.

Tani që organizatat janë të zhytura në mosfunksionim bashkëpunues, si duhet të korigjohet kjo? Si lider, qartësia duhet të jetë metrika juaj. Qartësia është një pararendës si për bashkëpunimin e shëndetshëm ashtu edhe për një mori rezultatesh të tjera organizative. Dhe është një nga treguesit më të fuqishëm të suksesit në organizatat e sotme, veçanërisht kur ato rriten gjithnjë e më shumë.

Ekzistojnë tre nxitës themelorë të qartësisë. Si lider, është e rëndësishme që të kuptoni dhe të jeni në gjendje t’i matni këta shtytës kryesorë.

Vendosni lidhje

Lidhja është shtytësi i parë i qartësisë. Puna shpesh ndodh përmes strukturave joformale, sesa përmes strukturave formale organizative si rolet, ekipet funksionale dhe hierarkitë. Dhe kështu, bashkëpunimi nuk mund të kuptohet duke parë vetëm këto struktura formale. Në vend të kësaj, lidhja përfshin mënyrën se si punonjësit tuaj janë të lidhur përmes detyrave, projekteve ndërfunksionale, ekipeve ad-hoc, qëllimeve dhe teknologjive të ndryshme nëpër kanale formale dhe joformale.

Lidhja shpesh merret si e mirëqenë dhe kuptohet keq nga drejtuesit. Duke përdorur teknologji të reja si sistemet e menaxhimit të punës, mund të filloni të kuptoni se si janë të lidhur punonjësit tuaj. Harta e lidhjes së organizatës suaj është hapi i parë për të kuptuar se si ndodh puna në të vërtetë dhe pikërisht ky është çelësi për arritjen e qartësisë organizative.

Siguroni vizibilitet

Vizibiliteti është shtytësi i dytë kryesor i qartësisë. Vizibiliteti përfshin sigurimin që punonjësit tuaj të kuptojnë dhe të jenë në gjendje të gjurmojnë se si puna e tyre kontribuon në qëllimet më të gjera të kompanisë, si dhe në misionin e kompanisë suaj. Sipas hulumtimit të Asana, më pak se gjysma e punonjësve e dinë se si puna e tyre kontribuon në misionin e kompanisë së tyre. Vizibiliteti sjell qartësi dhe i ndihmon punonjësit tuaj të kuptojnë pse puna e tyre ka rëndësi.

Punonjësit tuaj gjithashtu kanë nevojë për vizibilitet në rezultatin e punës së tyre dhe ata duhet të kenë mjetet për të matur këtë rezultat me kalimin e kohës. Teknologjitë që vlerësojnë në mënyrë domethënëse shpërndarjen e ngarkesës së punës janë kyçe për të fituar vizibilitet në rezultatin e punës. Ky lloj vizibiliteti do t’ju mundësojë juve dhe punonjësve tuaj të përcaktoni kur performanca e detyrës, projektit dhe qëllimit po dalin nga shinat. Kjo do t’i fuqizojë punonjësit tuaj që të miratojnë një qasje të bazuar në të dhëna për vlerësimin e performancës së tyre të punës.

Inkurajoni efikasitetin

Efikasiteti është shtytësi i fundit i qartësisë. Sipas shumë llogarive, efikasiteti është produktiviteti i ri. Produktiviteti është prodhimi për njësi i kohës, ndërsa efikasiteti është prodhimi më i mirë i mundshëm për njësi të kohës. Mos i ngatërroni të dyja. Ndërsa ne fillojmë me mënyra të reja pune, nuk ka të bëjë më me ekzekutimin e vëllimit më të madh të detyrave, ka të bëjë me kryerjen e detyrave të duhura në mënyrën më të mirë të mundshme.

Efikasiteti mundësohet si nga lidhja ashtu edhe nga dukshmëria. Efikasiteti maksimal ndodh kur punonjësit janë të lidhur me detyra, projekte dhe punë gjeografike dhe funksionale dhe ushqehet nga dukshmëria. Dukshmëria në mënyrën se si ndodh puna ju mundëson të ndërtoni flukse pune dhe integrime që përdorin automatizimin dhe IA ​​për të fuqizuar punë më efikase.

Efikasiteti është gjithashtu një pararendës kyç për ekuilibrin efektiv të punës dhe jetës dhe një antidot i fuqishëm kundër burnout. Kur i fuqizoni punonjësit tuaj për të dhënë rezultatin më të mirë të mundshëm të punës, jo vetëm që janë punonjës me performancë më të lartë, por janë më pak të ndjeshëm ndaj burnout, falë qartësisë së tyre të sapogjetur. Hulumtimi i Asana ka zbuluar se, në mes punonjësve që ndihen burnout, rreth një në tre (29 përqind) raportojnë se ndihen të mbingarkuar, si rezultat i mungesës së qartësisë në detyrat dhe rolet.

Sidomos me kalimin e punën në distancë apo hibride, qartësia është një mungesë dhe kërkesë e lartë në organizata. Kjo vjen edhe për faktin se punonjësit po angazhohen dyfish kur janë në distancë. Kur bëhet fjalë për epokën e ardhshme të punës dhe fuqizimin e punonjësve tuaj për sukses, qartësia është bindje.