KESH shpall tenderin për ndërtimin i impiantit fotovoltaik në HEC Vau i Dejës

Agjentët e konstruksionit të GELDTrade na informacionet e marra tregojnë se KESH ka shpallur tenderin për ndërtimin dhe instalimin e impiantit fotovoltaik në digën e Qyrsaqit, në Hidrocentralin e Vaut të Dejës. 

Fondi limit i vënë në dispozicion të projektit të shpallur në Agjencinë e Prokurimit Publik është 470.7 milionë lekë. Sipas detajeve të tenderit, impianti PV do të ketë një fuqi nominale prej 5.14 MWp, ndërsa jetëgjatësia e hartimit të projektit do të jetë 25 vjet. “HEC Vau i Dejës ndodhet në pjesën verilindore të Shqipërisë afër qytetit të Shkodrës. HEC Vau i Dejës është hidrocentrali i poshtëm me digë në kaskadën e lumit Drin. Rezervuari i këtij hidrocentrali ka një kapacitet prej 580 milion m3 ujë.

Ky impiant u vu në funksionim në dy faza, në fazën 1 në vitin 1970 u vunë në funksionim agregatet 1, 2 dhe 3 dhe në fazën 2 në vitin 1975 u vunë në funksionim agregatet 4 dhe 5. Diga është e lartë 79 m. Ekzistojnë pesë tubacione furnizimi që transportojnë ujë në të pesë agregatet e instaluara. Kapaciteti i instaluar është 250 MW me një prodhim vjetor mesatar prej 1,000 GWh. Impianti është i lidhur me rrjetin e transmetimit 220 kV” shkruhet më tej në dokumentacionin e tenderit. Tenderi i shpallur në APP do të qëndrojë i hapur deri më 19 shkurt, ora 10:00.

GELDTrade.al