Pozicionimi i produktit është formë e rëndësishme e marketingut 

Konsulentët e marketing-ut të GELDTrade shpjegojë se ndërmarrja mund të përqendrohet në elemente të ndryshme të zhvillimit të produktit, madje edhe në strategji të shpërndarjes së tij. Megjithatë, në mungesë të interesimi ose njohurive për pozicionimin e tij paraqiten dhe problemet e njohjes së produktit nga ana e konsumatorëve. Para se të flasim mbi pozicionimin e produktit (e shërbimit) duhet pasur parasysh se konsumatorit gjithmonë i shitet vlerë dhe jo tërësi funksionesh e elementesh.

 Pozicionimi i produktit është formë e rëndësishme e marketingut nga e cila varet suksesi i prezantimit të tij përballë konsumatorëve, qofshin ata individë ose ndërmarrje. Përmes pozicionimi të produktit ndërmarrja i prezanton vlerat e ndryshme të tij grupeve ose segmenteve të caktuara të konsumatorëve. Andaj, përmes hulumtimit të tregut dhe fokusimit në segmentet e tregut, ndërmarrjet mund të vlerësojnë konsumatorët dhe të përcaktojnë cilës audiencë t’i drejtohen bazuar nga reagimet e konsumatorëve ndaj produktit.

Rrjedhimisht, përmes hulumtimeve mund të kuptohet cilat vlera të produktit janë tërheqëse për një grup konsumatorësh. Përmes këtyre informacioneve mund të zhvillohen strategji të përshtatshme marketingu si dhe të riorganizohen fuqitë e ndërmarrjes për të krijuar forma komunikimi dhe shpërndarë porosi të cilat arrijnë tek sa më shumë të interesuar dhe gjenerojnë sa më shumë shitje. Për më shumë, kjo ndihmon zhvillimin dhe thellimin e dallimeve mes produkteve dhe shërbimeve të konkurrencës.

Së fundi, pozicionimi i produktit është pjesë shumë e rëndësishme e secilit plan të marketingut e që nuk do të thotë se duhet përqendruar në një audiencë të vetme. Përmes një produkti ose shërbimi mund të kemi si synim grupe ose segmente të ndryshme konsumatorësh të cilët e shohin atë me sy të ndryshëm dhe shfrytëzojnë për nevoja të ndryshme. Në këtë mënyrë, secili segment konsumatorësh do ta gjejë produktin si tërheqës, por për arsye të ndryshme. Kjo vërteton faktin se gjatë vlerësimit të produktit ose shërbimit, gjithnjë duhet analizuar të gjitha vlerat e produktit dhe duhet grupuar ato sipas vlerësimit të konsumatorëve.

Para se të përmbyllim duhet theksuar që ndërmarrjet, interesat dhe kapacitetet e tyre dallojnë mes vete, gjithashtu dhe vullneti e mundësitë e tyre për pozicionim të mirëfilltë të produktit. Ndërmarrjet e mëdha me buxhet të mjaftueshëm, mund të merren me hulumtime direkte për produktet dhe shërbimet e tyre. Në anën tjetër, ndërmarrjet e sapo themeluara, ato të mesme dhe të vogla mund të përballen me mungesë buxheti për një hulumtim të mirëfilltë. Sidoqoftë, ato mund të përqendrohen në mbledhjen e vlerësimeve të partnerëve të rrjetit të tyre. Vlerësimet e të tjerëve mund të ofrojnë informacione të mjaftueshme për krijimin e bazës së njohurive përmes së cilës zhvillohen idetë, projektet, e strategjitë dhe merren vendimet për pozicionim.

Çfarë është e rëndësishme në pozicionimin e produktit?

Pozicionimi i produktit nuk është proces i cili zhvillohet i ndarë nga marketingu dhe strategjitë e tij. Si gjithë elementet tjera, edhe pozicionimi i produktit është pjesë e marketingut, duhet përcjellë dhe duhet përputhur me synimet e marketingut e ndërmarrjes. Ai mund të përfshijë elemente të ndryshme të marketingut.

Produkti ose shërbimi mund të pozicionohet përmes funksioneve dhe instrumenteve të ndryshme të marketingut, përmes reklamimit, kanaleve të shpërndarjes, paketimit dhe paraqitjes, e madje edhe përmes strategjive të çmimit e ofertave afatshkurtra e afatgjata.

Nëse produkti është tërheqës për nëna, fillimisht duhet definuar nënat, duhet kuptuar ato, duhet vlerësuar kapacitetet e tyre të blerjes, fuqinë e tyre të vendimmarrjes dhe interesin e tyre për vendimmarrje. Vlerësimi i tillë pasohet me gjetjen e përgjigjeve për pyetjet si:

  • Çfarë u pëlqen atyre tek produkti/shërbimit?
  • Cilat vlera të produktit/shërbimit janë të rëndësishme dhe tërheqëse për ato?
  • Ku duhet plasuar produkti për të qenë i arritshëm nga ato?
  • Si mund të qartësohen dhe të paraqiten në mënyrë atraktive vlerat tërheqëse?
  • Çfarë duhet theksuar në mënyrë që të joshen të interesuarit për blerje?

Nëse produkti është tërheqës edhe për segmente tjera të tregut si, edukatore, këshilltare, etj. Atëherë duket identifikuar dhe definuar segmentet e synuara. Duhet identifikuar dhe vlerësuar interesat e tyre. Në bazë të këtij vlerësimi duhet bërë përzgjedhja e vlerave të produktit/shërbimit. Së fundi, përmes kësaj ‘pakete’ vlerash duhet zhvilluar porosia e komunikimit me ato.

E rëndësishme është që për secili produkt/shërbim duhet identifikuar audiencën kryesore dhe audiencat e niveleve të ndryshme. Është e pamundur, por edhe nëse është e mundur, është e palogjikshme të zhvillohet qasje e njëjtë për të gjitha grupet e konsumatorëve të cilat jo vetëm që kanë interesa të ndryshme, por edhe kapacitete dhe nevoja të ndryshme të konsumimit të produktit/shërbimit të njëjtë.

Përmes përgjigjeve të këtyre pyetjeve mund të zhvillohen porosi të përshtatshme për të arritur me sukses tek audienca e synuar.

GELDTrade.al