Task-Forcë për tokat bujqësore pa titull pronësie – Cilat janë kushtet për tu pajisur me certifikatë

Qeveria ka vendosur ngritjen e një Task-Force të posaçme e cila do të përcaktojë mënyrën e  trajtimit  të  pasurive  të  paluajtshme “tokë bujqësore”, në përdorim të individëve, por që nuk kanë titull  pronësie.

Referuar vendimit të botuar në Fletoren Zyrtare,  Task- Forca që do të krijohet do të ketë si përgjegjësi identifikimin  e problematikave  në  lidhje  me  zbatueshmërinë  e  legjislacionit  në  fuqi  për  tokat Bujqësore në përdorim, pa titull pronësie; hartimin  e  planit  të  veprimit  për  trajtimin  dhe  zgjidhjen e problematikës; koordinimin ndërmjet institucioneve qendrore, vendore,  Agjencisë  Shtetërore  të  Kadastrës  dhe përdoruesve faktikë të tokës bujqësore, në funksion të zgjidhjes përfundimtare të problematikave. Task- Forca  krijohet  për  njësi  administrative territoriale  të  veçanta  dhe  përbërja  e  saj  miratohet me  urdhër  të  Kryeministrit.

Task-Forca drejtohet nga  kryetari  dhe  ka  në  përbërje  të  saj  deri  në  një përfaqësues Agjencia Shtetërore e Kadastrës; Minstria e Bujqësisë, Ministria e Financave dhe Ekonomisë; Ministria e Drejtësisë; Agjencia e Trajtimit të Pronës; Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor.

Objekt  i  veprimtarisë  së  Task-Forcës  janë pasuritë e paluajtshme që plotësojnë këto kushte: janë  braktisur  nga  subjekti  pretendues  ligjor dhe nuk janë regjistruar pranë ASHK-së; janë  toka  bujqësore  (sipas  zërave  përkatës  të saj); nuk janë prona private të të tretëve; nuk  janë  objekt  i  formave  të  kompensimit fizik,  sipas  legjislacionit  në  fuqi  për  trajtimin  e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave; nuk  janë  zënë  nga  ndërtime  pa  leje  të të tretëve apo të vetë subjektit kërkues; nuk  janë  objekt  i  investimeve  strategjike, sipas legjislacionit në fuqi për investimet strategjike; nuk  janë  prona  shtetërore  të  destinuara  për qëllime turistike; nuk janë prona publike të patjetërsueshme; nuk   janë të zëna nga ndërtimet, objekt trajtimi,  të  nenit  34, të  ligjit  nr. 20/2020,  “Për  përfundimin e proceseve kalimtare të  pronësisë në Republikën e Shqipërisë.

Një nga detyrat kryesore të Task-Forcës, është që të analizojë nëse rrethanat e këtyre rasteve, në tërësi,  përmbajnë  ose  jo  premisat  për  fitimin  e  pronësisë, sipas mënyrave origjinale të parashikuara në  Kodin  Civil  apo  mënyrave  të  tjera  të  posaçme, të parashikuara në ligje të veçanta si dhe të të hartojë planin e veprimit për trajtimin dhe zgjidhjen e problematikës në lidhje me tokat bujqësore pa titull pronësie.